5'5" SIMMON


5'5" simmon
19"3/4 x 2"1/2
trifin futur
tint yellow and achocolate
 4oz x 4oz + 4oz s glass