simmon 6'2"

simmon 6'2"
polistiren epoxi 
wood deck with 6oz x 4oz
bottom6oz resin tint purple
futur fin tri fin