FINLESS PU STRINGERLESS

2 x 6 oz black tint on the top whith 1x 6 oz yellow tint bottom